1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 

Son Başvuru Tarihi: 17.05.2024

Çağrı Açılış Tarihi: 15.04.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 17.05.2024

Kuruluş bazlı ön kayıt** için son tarih: 13.05.2024 

Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir. 

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. 

TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. 

Yararlanıcı firmaların projelerinin ağırlıklı olarak mevcut bir Ar-Ge prototipi üzerinde ileri geliştirme veya iyileştirme çalışmaları, prototipin doğrulanması veya onaylanmasına yönelik testler gibi ticarileşmeye yönelik teknoloji doğrulama çalışmaları yürütmesi beklenmektedir. 

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları  ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız. ÇAĞRININ HEDEFLERİ: 

Yeşil dönüşüme katkı sağlayacak çözüm önerilerinin, kuruluşlar tarafından Ar-Ge yolu ile hızla ürüne dönüşebilecek ve ticarileşebilecek çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çıktıların temel hedeflerinin üretim birimi başına elektrik ve su tüketiminde azalma, geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma ve ele alınan sorun ile ilgili yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesine yönelik olması beklenmektedir. 

• Daha önceden Ar-Ge çalışması yapılmış, belli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileşmemiş ürünler ya da süreçler (THS 5-9) projelelendirilebilir. Bu çalışmalar aşağıdaki kapsamda yürütülmüş olan projelerin devamı olarak sunulabilir;  

• Prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, saha denemeleri, demonstrasyon aşamasında olan tüm çalışmalar desteklenebilecektir. 

• Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bir projede en fazla 3 ortak yer alabilir. 

• Üniversiteler ve araştırma kurumları ortak olarak yer almaz; ancak danışmanlık ya da hizmet alımı yapılabilir. 


Süre üst sınırı: 24 ay 


Bütçe üst sınırı 

Mikro/Küçük ölçekli kuruluş: 7.500.000 TL 

Orta ölçekli kuruluş: 12.000.000 TL 

Büyük ölçekli kuruluş: 22.500.000 TL 


UYGUNLUK KRİTERLERİ:

Projeler kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri: 

*CE, kalite belgelendirme ve sertifikasyon giderleri, 

*Ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için alınacak hizmet gideri* 

*Lisanslanan patentli teknolojilerin olgunlaştırılması ve bu teknolojilerin yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetlere ait giderler,   

*Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen her bir alet/teçhizatın taşıma, kullanım vb risklere karşı proje süresince sigortalanmasına ilişkin giderler,  

*Yeşil Dönüşüm Gösterge hedeflerinin doğrulanmasına ilişkin hizmet alımları 


Projenin başarı ile tamamlanmış olması için aşağıda tanımlanan ve projede hedeflenmiş olan Yeşil Dönüşüm Göstergelerinden (YDG) en az birinin proje sonunda karşılanmış olması gerekmektedir. 

Yeşil Dönüşüm Göstergelerinden hangisinin hedeflendiği proje önerisinde tanımlanmalı, proje sonunda bu hedefe ulaşıldığının doğrulanması için hangi iş paketi kapsamında nasıl bir yöntem izleneceği belirtilmelidir. 

Proje sonunda projenin başarı durumu bu sistematik çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu çalışma için uzman kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yapılabilir. Hizmet alım gideri proje bütçesine dahil edilebilir.

Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranının belirlenmesinde kullanılacak başarı kriterleri şu şekildedir:

YDG 1: Üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az %10)

YDG 2: Üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az %10)

YDG 3: Geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az %10)

YDG 4: Yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi

DESTEK ŞEKLİ:

Kuruluşlara Türk Lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

Proje toplam bütçesi kuruluşun öz sermaye katılım tutarı ve geri ödemeli destek tutarı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öz sermaye katılım oranı büyük ölçekli firmalar için %30, KOBİ’ler için %20, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %10’dur. Kalan kısım geri ödemeli destek tutardır.

Proje tamamlandıktan sonra çağrı duyurusunda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye ve projenin başarı durumuna göre geri ödenecek kredinin bir kısmı hibe desteğe dönüştürülecektir.

Proje kapsamında kullanılan kredinin hibeye dönüşme oranı büyük ölçekli firmalar için en az %50, KOBİ ölçeğindeki firmalar için en az %60’tır. Bu oranlar projenin başarı kriterlerinin tespiti halinde büyük ölçekli firmalar için en fazla %70, KOBİ ölçeğindeki firmlaar için en fazla %80’e çıkarılabilecektir.

Geri ödemeler proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır. Yılda 2 kere 6’şar aylık taksitler halinde TÜBİTAK’a ödenecektir.

Geri ödeme süresi en fazla 4 yıldır.